Zasady anulowania rezerwacji 

1) Przy zapłacie 100% online za rezerwację bez zapłaty pozostałej kwoty po przyjeździe. 

2) Przy zapłacie zaliczki online i opłacie pozostałej kwoty po przyjeździe. 

Dostawca apartamentu zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany rezerwacji: 
  1. Jeżeli gość (goście) nie może zapłacić online za rezerwację i/lub należną pozostałą kwotę po przyjeździe.
  2. Jeżeli gość (goście) nie jest w stanie pokazać paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy po przyjeździe.
  3. Jeżeli gość (goście) nie może zapewnić depozytu zabezpieczającego w formie ważnej karty kredytowej.
  4. Apartament(y) lub jego część zostanie zamknięty z powodu okoliczności powstałych poza jego kontrolą.
  5. Jeżeli narusza to reputację lub może spowodować naruszenie reputacji dostawcy apartamentu, zniszczenia apartamentu i okolicznych obszarów.
  6. Dostawca apartamentu stanie się niewypłacalny lub wejdzie w stan likwidacji lub upadłości.

Dostawca apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, straty, uszkodzenia lub koszty poniesione, jeżeli rezerwacja musi być anulowana lub zmieniona lub dostawca apartamentu nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań umownych z powodu zdarzeń występujących poza jego kontrolą, w tym obejmując lecz nie ograniczając się do wydarzeń takich jak wojna, walki obywatelskie, działalność terrorystyczna, strajki pracownicze, katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka, pożar, powódź, niekorzystne warunki atmosferyczne lub zmiana prawa samorządów lokalnych.  
W razie wystąpienia powyższych okoliczności dostawca apartamentu zwróci wszelkie wpłacone zaliczki, lecz nie będzie miał dalszych zobowiązań według klienta. 
Jeżeli dostawca apartamentu otrzyma wiadomość o poważnych skargach lub jakichkolwiek powstałych sporach, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu bez wcześniejszego uprzedzenia i bez zwrotu płatności.  

Ograniczenie odpowiedzialności 
Dostawca apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania mieszkania przez klienta, włączając lecz nie ograniczając się do: zniszczeń, ubezpieczeń, strat poniesionych z wyniku pożaru, rabunku lub zachowań przestępczych. 

Korzystanie z apartamentu 
Tylko osoba zgłoszona dostawcy apartamentu może po przyjeździe zamieszkać w apartamencie. Nie możesz przekazać mieszkania osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Liczba osób mieszkających w apartamencie jest ograniczona do liczby łóżek, a ograniczenie to nie może być przekroczone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Dostawca apartamentu zastrzega sobie prawo do odmowy wydania apartamentu, jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony. 

Odpowiednie użytkowanie apartamentu 
Ty i Twoi goście zobowiązujecie się do odpowiedniego użytkowania apartamentu, dbanie o apartament(y) oraz pozostawienie go w czystości i porządku na koniec pobytu. Z wyjątkiem przypadków normalnego zużycia jesteś odpowiedzialny za uszkodzenia mieszkania lub jego zawartości w trakcie pobytu, które nastąpiły z powodu zaniedbania, winy umyślnej lub nieodpowiedzialnego zachowania ze strony użytkownika lub innych osób mieszkających w apartamencie lub ich gości. Wszelkie uszkodzenia muszą być natychmiast zgłoszone dostawcy apartamentu. Ty i Twoi goście zobowiązujecie się nie działać w sposób, który mógłby spowodować zakłócenia spokoju mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

Alkohol, tytoń i narkotyki
 
Używanie narkotyków i nadużywanie alkoholu w apartamencie jest surowo zabronione. Używanie i posiadanie twardych narkotyków jest nielegalne i każdy, kto będzie o to podejrzewany będzie zgłaszany na Policję. W niektórych apartamentach palenie tytoniu jest dozwolone i jest to podane na stronie internetowej. Nie można palić marihuany w apartamencie.